Có 1 kết quả:

thái viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vườn trồng rau. § Cũng gọi là “thái phố” 菜圃.

Một số bài thơ có sử dụng