Có 1 kết quả:

thố ty

1/1

thố ty

phồn thể

Từ điển phổ thông

cỏ thố ty, dây tơ hồng

Một số bài thơ có sử dụng