Có 1 kết quả:

ba lăng

1/1

ba lăng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(một thứ rau)