Có 1 kết quả:

bồ tát

1/1

bồ tát

giản thể

Từ điển phổ thông

Bồ Tát