Có 1 kết quả:

hoa kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người Trung Hoa sinh sống ở nước ngoài.