Có 1 kết quả:

hoa thịnh đốn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Washington, thủ đô Hoa Kì (“Mĩ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc” 美利堅合眾國 United States of America).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm thủ đô Washington của nước Mĩ.