Có 1 kết quả:

hoa ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói đẹp mà trống rỗng, vô nghĩa.