Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. rau cô, lúa cô
2. cây nấm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rau cô, lúa cô (Zizania latifolia). Tục gọi là “giao bạch duẩn” 茭白筍.
2. (Danh) Nấm. § Cũng như 菇.

Từ điển Thiều Chửu

① Rau cô, lúa cô.
② Nấm.

Từ điển Trần Văn Chánh

(thực) ① Niễng (Zizania latifolia). Cg. 茭白;
② Như 菇 [gu].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tù và làm bằng ống tre lớn.

Từ ghép 3