Có 1 kết quả:

phỉ phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

tên hai loài rau, rau Phỉ và rau Phong, dân nhà quê thường ăn. Chỉ sự quê mùa mộc mạc. Đoạn trường tân thanh có câu: » Ngần ngừ nàng mới thưa rằng, thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong « — Thái phong thái phỉ 采葑彩菲: ( Kinh Thi ). Hái rau Phong rau Phỉ, ý nói mình quê mùa mộc mạc. » Ngần ngừ nàng mới thưa rằng, thói nhà băng tuyết, chất bằng phỉ phong « ( Kiều ).