Có 1 kết quả:

manh tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhen nhúm trong lòng — Ta còn hiểu là sắp đặt sẵn trong lòng điều mờ ám hại người ( nghĩa này hơi xa ).