Có 1 kết quả:

manh nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mầm cây mới nhú ra — Chỉ sự bắt đầu thành hình.

Một số bài thơ có sử dụng