Có 1 kết quả:

hoàn phù

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Hoàn Phù” 萑苻 vùng đầm lầy ở tỉnh Hà Nam. Nơi đây lau sậy um tùm dễ ẩn trốn, nên giặc cướp thường tụ tập giết người cướp của. Sau chỉ nơi đạo phỉ ẩn náu. § Cũng gọi là “hoàn phố” 萑蒲.