Có 1 kết quả:

tiêu sơ

1/1

tiêu sơ

giản thể

Từ điển phổ thông

tiêu điều và xơ xác