Có 1 kết quả:

vạn bội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gấp muôn ngàn lần. Nhiều lắm.

Một số bài thơ có sử dụng