Có 1 kết quả:

vạn toàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trọn vẹn muôn phần.

Một số bài thơ có sử dụng