Có 1 kết quả:

vạn phần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn phần. Chỉ sự chắc chắn, quả quyết.