Có 1 kết quả:

vạn kiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn cuộc sống. Muôn đời.