Có 1 kết quả:

vạn phẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn thứ. Muôn loài. Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng: » … Vạn phẩm đã nhờ ơn khuôn tạo «.

Một số bài thơ có sử dụng