Có 1 kết quả:

vạn bảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mọi thứ quý báu.

Một số bài thơ có sử dụng