Có 1 kết quả:

vạn kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn đời ( Kỉ là khoảng thời gian 12 năm ). Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành: » … Duy vạn kỉ chửa dời ngôi bão tộ «.

Một số bài thơ có sử dụng