Có 1 kết quả:

vạn tội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn nỗi đau khổ do sự lầm lỗi đem lại. Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ: » Vạn tội lấy làm đầu, ấy là ngạn ngôn hẳn có «.