Có 1 kết quả:

vạn năng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có thể làm nổi muôn việc, ý nói làm được mọi việc.