Có 1 kết quả:

vạn biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn ngàn sự thay đổi.

Một số bài thơ có sử dụng