Có 1 kết quả:

vạn chung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn thùng thóc, chỉ sự giàu sang. Hát nói của Cao Bá Quát: » Lọ là thiên tứ vạn chung «.

Một số bài thơ có sử dụng