Có 1 kết quả:

vạn nan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn nỗi khó khăn, ý nói rất khó.