Có 1 kết quả:

phiên đậu

1/1

phiên đậu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ đậu dùng làm thuốc