Có 1 kết quả:

lạc khoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết.