Có 1 kết quả:

lạc mạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật yên lặng.

Một số bài thơ có sử dụng