Có 1 kết quả:

lạc đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thi hỏng. Thi rớt.

Một số bài thơ có sử dụng