Có 1 kết quả:

diệp tiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu nhọn của lá.

Một số bài thơ có sử dụng