Có 1 kết quả:

diệp lục tố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chất ở trong thực vật, tác dụng với ánh sáng làm nên màu xanh của lá.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất làm nên màu xanh của lá. Cũng nói là Lục diệp tố hoặc Diệp lục chất.