Có 1 kết quả:

diệp mạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thớ lá, gân lá. § Có “chủ mạch” 主脈, “chi mạch” 支脈 và “tế mạch” 細脈; giữ nhiệm vụ phân phối nước và chất nuôi cây. Còn gọi là “diệp cân” 葉筋.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gân lá.