Có 1 kết quả:

diệp thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thân lá. Cũng gọi là Diệp phiến.

Một số bài thơ có sử dụng