Có 1 kết quả:

cát luỹ

1/1

cát luỹ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây sắn dây

Từ điển trích dẫn

1. Loại dây bò. § Còn gọi là “thiên tuế lũy” 千歲藟. ◇Thi Kinh 詩經: “Nam hữu cù mộc, Cát lũy luy chi” 南有樛木, 葛藟纍之 (Chu nam 周南, Cù mộc 兔罝) Phía nam có cây uốn cong xuống, Dây sắn quấn vào.
2. Tên một thiên trong kinh Thi, “Vương phong” 王風. Nội dung miêu tả nhà Chu suy vi, nhân dân lưu tán thống khổ. Sau “cát lũy” 葛藟 mượn chỉ thơ ai oán của người lưu lạc đất khách quê người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại dây bò. Cũng như Cát đằng 葛藤.

Một số bài thơ có sử dụng