Có 1 kết quả:

ba hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ rời rạc, phân tán.