Có 1 kết quả:

ba nghiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mầm hoa, búp hoa.