Có 1 kết quả:

hồ lô

1/1

hồ lô

giản thể

Từ điển phổ thông

cái hồ lô (làm từ quả bầu)