Có 1 kết quả:

hồ lô

1/1

hồ lô

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái hồ lô (làm từ quả bầu)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây bầu ( tương tự cây bí ) — Quả bầu, thắt ngăng ở giữa trên và dưới phình ra — Cái đựng rượu, hoặc đựng phép thuật của tiên.

Một số bài thơ có sử dụng