Có 1 kết quả:

táng địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi chôn cất. Mồ chôn.

Một số bài thơ có sử dụng