Có 1 kết quả:

tập ốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà tranh, nhà cỏ.