Có 1 kết quả:

sưu dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc nặng nhọc mà dân chúng phải đóng góp bằng sức lực ( đắp đê, làm đường.. ).