Có 1 kết quả:

sưu tỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sưu tiết 蒐節.