Có 1 kết quả:

sưu thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền bạc và sức lực mà dân chúng phải đóng góp để làm việc.