Có 1 kết quả:

sưu tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lược bỏ bớt đi.