Có 1 kết quả:

mông cổ

1/1

mông cổ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Mông Cổ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên nước ở phía bắc Trung Hoa.