Có 1 kết quả:

mông lung

1/1

mông lung

phồn thể

Từ điển phổ thông

mơ màng, lờ mờ, lúc mặt trời sắp lặn

Một số bài thơ có sử dụng