Có 1 kết quả:

mông lung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao trùm hết cả.

Một số bài thơ có sử dụng