Có 1 kết quả:

bồ tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức là tiết đoan ngọ. § Xem “bồ kiếm” 蒲劍.

Một số bài thơ có sử dụng