Có 1 kết quả:

bồ thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây lác. § Cũng gọi là “hương bồ” 香蒲.