Có 1 kết quả:

chưng chưng nhật thượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình dung tiến bộ phát triển không ngừng. ◇Nghiệt hải hoa 孽海花: “Đảo thị hiện tại Âu Châu các quốc, dân quyền đại trương, quốc thế chưng chưng nhật thượng” 倒是現在歐洲各國, 民權大張, 國勢蒸蒸日上 (Đệ thập nhất hồi).